DE MILIEUVERGUNNING, DE SLEUTEL TOT EEN DUURZAMERE STAD

Van de stad een harmonieuze en dynamische leefomgeving maken, vraagt om een goed evenwicht tussen het welzijn van de bewoners, oog hebben voor het milieu en ruimte geven aan economische activiteiten. Om die ambitieuze uitdaging aan te gaan, werd de milieuvergunning in het leven geroepen.

Je weet waarschijnlijk wel wat een bouwvergunning, een kapvergunning of een visvergunning is. Maar weet je ook wat een milieuvergunning is? Deze vergunning verifieert of bedrijven (en in bepaalde gevallen ook particulieren) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alle veiligheidsmaatregelen hebben genomen om de risico’s te beperken, de omwonenden te beschermen en het milieu te vrijwaren.

Een brede waaier van sectoren

De milieuvergunning is vijftien jaar geldig (met mogelijkheid tot verlenging) en heeft betrekking op een groot aantal sectoren, zoals de productie en verwerking van goederen of producten (bakkerijen, slagerijen, schrijnwerkers, metaalbewerkers, enz.), de distributie, de dienstverlening (winkels, tankstations, carwashes, garages en wasserijen), de openbare dienstverlening (scholen, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, enz.), sport- en culturele voorzieningen, enz. Daarnaast zijn er ook bepaalde activiteiten waarvoor een milieuvergunning nodig is, zoals de installatie van gsm-antennes, werven voor asbestverwijdering of grootschalige vastgoedprojecten. Afhankelijk van de grootte is er bovendien een milieuvergunning nodig voor de installatie van een stookolietank, een verwarmingsketel of een parking van een mede-eigendom. In geval van overtreding en niet-naleving van de voorwaarden riskeren overtreders boetes en administratieve sancties.

Een moeilijke oefening

Over het algemeen beheren de gemeenten de dossiers van kleine installaties. De grotere en meer technische dossiers zijn voor de deskundigen van Leefmilieu Brussel. Hun taak bestaat erin de activiteiten of installaties te identificeren die overlast kunnen veroorzaken: luchtverontreiniging, geluidsoverlast, mobiliteitsproblemen, bodemverontreiniging, enz. Zij baseren zich daarvoor vaak op openbare onderzoeken, gelijkvormigheidsattesten of adviezen van de brandweer. De moeilijkheid van hun opdracht schuilt erin een goed evenwicht te vinden tussen soms tegenstrijdige belangen: economische activiteiten versus rust voor de omwonenden, de behoefte aan woningen versus de biodiversiteit in de omgeving. Deze doelstelling wordt over het algemeen bereikt door evenredige en evenwichtige exploitatievoorwaarden, en in sommige gevallen zelfs door win-winoplossingen die alle belanghebbenden ten goede komen.

Vergunningen in de kijker

Als je in Brussel rondloopt, kom je tal van opvallende gebouwen tegen, zoals het gloednieuwe Kanal-museum, en grote vastgoedprojecten, zoals de site van Thurn & Taxis. Je ziet ook steeds meer voorbeeldgebouwen die innovatief zijn op het vlak van regenwaterbeheer, energiebesparing of natuurbescherming. Op de website van Leefmilieu Brussel vind je samenvattingen van de milieuvergunningen voor deze en vele andere projecten.

Activiteitenpool Be-Here

Ja aan gastronomische ateliers, nee aan de feestzaal De oude gebouwen van Byrrh, nabij het kanaal, zijn onlangs volledig omgebouwd. Je vindt er nu de activiteitenpool Be-Here, een site die het ‘samenleven’ bevordert en die onderdak biedt aan bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame voeding, circulaire economie en sociale economie. Voor alle activiteiten op de site werd een milieuvergunning aangevraagd, om zeker te zijn dat ze geen negatieve impact op het leefmilieu en de buurt hebben. Na onderzoek werd in de vergunning toestemming verleend voor de installaties die nodig zijn voor de uitbating van de brouwerij, de distributie van bioproducten, de koekjesbakkerij en de ateliers voor de bereiding van etenswaren. Voor de oorspronkelijk geplande feestzaal werd geen vergunning verleend wegens het te grote risico op geluidsoverlast voor de buurt.

Vorst Nationaal

Het welzijn van de buurtbewoners verzoenen met het culturele leven Onlangs werd de milieuvergunning vernieuwd van Vorst Nationaal, een onmisbare concertzaal in het Brusselse culturele leven. De uitdaging was het evenwicht bewaren tussen de levenskwaliteit van de buurtbewoners en de economische levensvatbaarheid van de site, met behoud van een kwalitatief cultureel aanbod voor de Brusselaars. In het kader daarvan werd een openbaar onderzoek gehouden. Dit bracht enkele aandachtspunten aan het licht op het gebied van geluidshinder en veiligheid. Leefmilieu Brussel heeft rekening gehouden met de opmerkingen van de omwonenden door zeer concrete voorwaarden op te leggen. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van een parking met 680 plaatsen, de installatie van beveiligde fietsenstallingen, voorstellen voor mobiliteitsoplossingen op de website, het opstellen van een mobiliteitsprofiel voor elk evenement en aangepaste mobiliteitsmaatregelen, en de beperking van het aantal evenementen met meer dan 7.000 mensen (maximaal 18 per jaar). Er werden ook voorwaarden opgelegd voor geluid, trillingen en veiligheid.

MILIEUVERGUNNINGEN: EEN PRAKTISCHE GIDS

Heb jij een milieuvergunning nodig? Via de praktische gids voor milieuvergunningen kom je alles te weten over deze vergunningen: wanneer is een milieuvergunning nodig, hoe en waar vraag je de vergunning aan, hoe kan je een vergunning wijzigen, verlengen of betwisten. De gids bevat ook de lijst van ingedeelde inrichtingen en de documenten en informatie die je in jouw dossier moet opnemen.